Voeg toe aan je favorieten

Eutroof water

BWK codes: ae, aer, aev

Waardering: Biologisch zeer waardevol, met uitzondering van ae°, k(ae°), aer en aer° die biologisch waardevol zijn.

Beschrijving: Eutrofe wateren komen voor waar een hogere ionen- en nutriëntenrijkdom van nature aanwezig is, zoals in sommige rivier- of beekvalleien en polders, of waar door menselijke activiteiten eutrofiëring is opgetreden. Afhankelijk van de herkomst van het water (afstromend regenwater, grondwater, inlaatwater) kan de chemische samenstelling variëren. Over het algemeen zijn de plassen gekenmerkt door een hoge basenrijkdom. In zeer eutroof water verdwijnen wortelende planten en kunnen algen of kroos dominant aanwezig zijn. Vermits de ogenschijnlijke voedselrijkdom van een waterpartij aan de basis van de kartering ligt (zie verder onder indicatieve soorten), kan het uiterlijk aspect (grootte, diepte, gebruik) nogal variëren.

Variatie: De grens tussen eutrofe wateren (ae) en poelen (kn) is gebaseerd op de omvang. Maar omdat deze grens nooit scherp gesteld is, mag dit onderscheid niet als absoluut gezien worden. Poelen liggen wel bijna altijd in graslanden, maar ook grotere plassen kunnen hierin voorkomen.
Opvangbekkens voor regenwater of uitgegraven plassen bij serres (kq) zijn soms aangeduid met aer°, maar meestal worden ze niet afzonderlijk vermeld.
Sloten met rijke waterplantenbegroeiing kunnen als lijnvormig element k(ae) gekarteerd zijn, maar dit is niet op stelselmatige wijze gebeurd.

Verspreiding

Eutrofe wateren komen in heel Vlaanderen en het Brussels Gewest voor. Van alle watertypes komen ze veruit het meest voor. Rivier- en beekvalleien bevatten opvallend meer voedselrijke plassen.

Overeenkomst met indeling Europese natuur


Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.