Voeg toe aan je favorieten

Veedrinkpoel

BWK codes: kn

Waardering: Biologisch zeer waardevol. Zwak ontwikkelde poelen (kn°) zijn biologisch waardevol.

Beschrijving: Met de karteringseenheid kn worden kleine, ondiepe wateren, die door de mens gegraven werden als drinkplaats voor vee, aangeduid. Soms werden ze ook voor andere doeleinden (waswater, oude rootput) gebruikt. Het kunnen ook natuurlijke depressies zijn waar water zich verzamelt en die als drinkplaats dienst doen. Recent worden ook nieuwe poelen gegraven als paaiplaats voor amfibieën. Veedrinkpoelen zijn, gezien hun ontstaanswijze, bijna altijd gelegen in weiland en meestal in complex hiermee weergegeven. Wanneer ze gelegen zijn in grote, op zich minder waardevolle percelen of in een percelencomplex met slechts enkele poelen, is geopteerd om deze individueel te lokaliseren.

Variatie: Gezien morfologische kenmerken aan de basis liggen van de kartering als kn, kan het uiterlijk aspect en de vegetatieontwikkeling nogal variëren.
Kn*: veedrinkpoelen met een zeer goed ontwikkelde waterplantenvegetatie.
Kn°: poelen die zeer klein zijn, weinig water bevatten of snel droogvallen. Het is ook gebruikt voor poelen met een schijnbaar zeer slechte waterkwaliteit of zwak ontwikkelde oeverstructuur. De differentiatie tussen kn, kn° en kn* is echter verre van volledig omdat heel wat poelen niet grondig bekeken zijn.

Verspreiding

Veedrinkpoelen komen verspreid over alle regio’s voor. Opvallend is de hoge concentratie aan dergelijke poelen in West-Vlaanderen. De schijnbaar lagere densiteit aan poelen op het kaartblok 19-20 (IJzervallei-Roeselare) ligt deels aan de lagere detailgraad van deze kaarten.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.