Voeg toe aan je favorieten

Cascadering

Hoogwaardige toepassingen

Bij cascadering in waarde is de doelstelling het optimaal valoriseren van hout in een zo hoogwaardig mogelijke toepassing. Hoewel ‘hoogwaardig’ simpel uitgelegd kan worden als iets dat een hoge marktwaarde kent, zijn er ook andere indelingen van hoog- naar laagwaardig, naargelang men rekening houdt met één of meerdere van de volgende dimensies:
• Economisch: toegevoegde waarde;
• Sociaal: maatschappelijke behoefte, ethische wenselijkheid;
• Duurzaamheid: hernieuwbare grondstoffen, reductie van broeikasgasemissies, grondstofefficiency en effect op biodiversiteit.

Kort uitgelegd: Door de opkomst van de moderne bio-energie en de zoektocht naar nieuwe grondstoffen in andere sectoren is er heel wat gaande in de sectoren waar biomassa gebruikt en verwerkt wordt. Vooral de multifunctionele eigenschappen van biomassa zorgen ervoor dat er meerdere claims ontstaan voor dezelfde grondstoffen. Door deze meervoudige claims komen nieuwe sectoren in het vaarwater van traditionele sectoren, maar tegelijkertijd ontstaan er ook opportuniteiten, zowel voor de sectoren die de biomassa produceren als deze die de biomassa verwerken. Dit geldt ook voor het hout en houtige biomassa die vrijkomt vanuit het door ANB gevoerde beheer. Om deze houtstromen zo duurzaam mogelijk – vandaag en in de toekomst – te gebruiken, dienen ze volgens een bepaalde hiërarchie of cascadering gevaloriseerd te worden. Een cascade is een prioriteitenvolgorde die kan worden opgemaakt op basis van economische, sociale of ecologische criteria of een combinatie hiervan. De cascade geeft het gebruik en de verwerking van biomassa weer, rekening houdend met de draagkracht van het leefmilieu.

In de Vlaamse context wordt resoluut gekozen voor dit principe van cascadering. Er is daarbij nood aan een afwegingskader om hout en houtige biomassa uit natuurbeheer zo optimaal mogelijk te cascaderen als duurzaam materiaal in een groene economie. Afhankelijk van de prioriteiten kunnen verschillende cascades verkregen worden.

Beelden

Uitgebreide info

Lees meer

+
Alles openklappen