Voeg toe aan je favorieten

Brak of zilt water

BWK codes: ah

Waardering: Ah is biologisch zeer waardevol. Enkel k(ah°) is biologisch waardevol.

Beschrijving: Het betreft kreken, wielen, sloten en poelen met ogenschijnlijk (licht) brak water. Ze kunnen zowel op een natuurlijke als op antropogene wijze ontstaan zijn. De oude kreken in de kustpolders zijn voormalige inbraak- of schorgeulen die door inpoldering afgesloten zijn van de zee. De brakke sloten zijn vaak vergraven natuurlijke waterloopjes en kreekrestanten in laaggelegen polders. Om zoet regenwater op te vangen werden poelen gegraven in gebieden met een brakke tot zoute ondergrond wat resulteert in een brak karakter. De brakke (veedrink)poelen in graslanden zijn echter gekarteerd als kn.

Variatie: Specifiek in het Zwin te Knokke zijn complexen van ah en ds gekarteerd voor ondiepe plassen waar bij eb het zeewater blijft staan. Deze brakke plassen zijn ontstaan doordat via de geul zeewater periodiek binnendringt en stagneert op dieper gelegen plaatsen. In de winter kunnen ze als zilte plassen beschouwd worden, maar doorgaans drogen ze in het zomerseizoen volledig uit door verdamping.
Slechts enkele malen zijn brakke plassen als zwak ontwikkeld aangeduid (ah°). Dit wil niet zeggen dat alle overige plassen goed ontwikkeld zijn.

Verspreiding

Het voorkomen van brakke of zilte wateren beperkt zich tot de polders, met uitzondering van enkele plassen in de kustduinen. Vooral in de kustpolders van de oostkust, het Oostends krekengebied en het noorden van Oost-Vlaanderen is er een hoge dichtheid aan (licht) brakke wateren.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank