Voeg toe aan je favorieten

Oligotroof tot mesotroof water

BWK codes: ao, aoo, aom

Waardering: Oligo- tot mesotrofe wateren zijn biologisch zeer waardevol.
De waardering van complexen zoals hj/ao of cm/ao is niet op uniforme wijze gebeurd. Omdat het sterk verlande biotopen betreft, worden ze bij voorkeur als ‘complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen’ geëvalueerd. Afhankelijk van de situatie zijn ze soms ook als ‘biologisch zeer waardevol’ gewaardeerd.

Beschrijving: Oligo- tot mesotrofe wateren komen voor op voedselarme, zandige tot enigszins leemhoudende of venige bodems. De geohydrologische omstandigheden bepalen of ze enkel door regenwater of ook door grondwater of kwel gevoed worden, wat verschillen in de trofie- en zuurtegraad tot gevolg heeft. Vennen op uitgeloogd zand die enkel gevoed worden door regenwater, worden niet of nauwelijks gebufferd en zijn zuur. Afhankelijk van de mate van buffering door grondwater en bodem kan het water meer opgeloste basen bevatten.

Variatie: Er zijn slechts enkele plassen als aoo gekarteerd. De eenheid is in 1998 gebruikt op kaartbladen 16 en 10-18, maar er is geen relevant onderscheid met ao zoals dit elders werd gebruikt.
De toekenning van een sterretje (bv. aom*) voor soortenrijke, goed ontwikkelde plassen gebeurde opvallend vaker op kaartbladen 9 en 16. Dit is kaartbladgebonden en impliceert niet dat de venvegetaties hier beter ontwikkeld zijn.
Wanneer nog nauwelijks sprake is van open water en het grotendeels verdroogde en/of verlande vennen betreft, is geopteerd voor de kartering hj/ao bij dominantie door pitrus of voor cm/ao bij dominantie door pijpenstrootje. Het gebruik van een /-verhouding om dichtgegroeide vennen aan te duiden is evenwel niet op systematische wijze toegepast.

Verspreiding

Oligo- tot mesotrofe wateren zijn heel wat minder algemeen dan eutrofe plassen. Ze zijn nagenoeg volledig beperkt tot de Kempen en het veldgebied van de Vlaamse Zandstreek. De grotere Kempische heidegebieden en het Midden-Limburgs vijvergebied zijn rijk aan oligotrofe plassen. In het westen van Vlaanderen worden voedselarmere plassen enkel aangetroffen in een paar natuurreservaten, provinciale en militaire domeinen.

Overeenkomst met indeling Europese natuur


Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank