Voeg toe aan je favorieten

Alkalisch laagveen

BWK codes: mk

Waardering: Alkalisch laagveen is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Er is een vage grens met basenrijke vormen van (relicten van) het blauwgrasland waarmee ze vaak in mozaïek voorkomen. De alkalische laagvenen onderscheiden zich hiervan enigszins qua soortensamenstelling. Ze worden gedomineerd door kleine zeggen, er is een hogere bedekking door slaapmossen en een lager aandeel van typische graslandsoorten. Er is eveneens een onduidelijke grens met basenrijke dotterbloemgraslanden met soorten als gele zegge en paddenrus.

Verspreiding

De Kempische mk’s staan onder invloed van infiltrerend, kalkrijk oppervlaktewater afkomstig uit de Kempense kanalen. Het bekendste voorbeeld is het Buitengoor te Mol. ‘t Goorken in Arendonk betreft eerder een basenrijke trilveenvegetatie. In de Leemstreek is de belangrijkste vindplaats het kalkmoeras van het Torfbroek met daarnaast nog een drietal relictgebieden. De kanaaltaluds in Moen zijn aangeduid als zwak ontwikkeld kalkmoeras mk° vanwege het voorkomen van een aantal indicatorsoorten maar hebben een sterk antropogeen karakter.
Alkalisch laagveen kwam historisch op nog andere plaatsen voor (o.a. aan de Moervaart, het Aardgat te Tienen en de Duling in Dworp). Enkele van deze relictsituaties zijn actueel als basenrijk dotterbloemgrasland (hc) getypeerd.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank