Voeg toe aan je favorieten

Galigaanvegetatie

BWK codes: mm

Waardering: Mm is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Deze karteringseenheid heeft betrekking op begroeiingen met een hoge bedekking door galigaan. Het zijn vaak soortenarme vegetaties met als begeleiders algemene rietlandplanten. Galigaanvegetaties zijn in hoofdzaak gebonden aan kalkrijke moerassituaties.

Variatie: In Vlaanderen groeit galigaan meestal als ‘bijsoort’ in andere vegetaties, waarmee het dan in complex gekarteerd is (bv. aom+mm°). De duiding mm° slaat dus niet altijd op het voorkomen van de vegetatie zelf, maar kan ook staan voor het beperkt voorkomen van de soort in een andere vegetatie.
Slechts op enkele plaatsen treedt galigaan vegetatievormend op en is dan als mm aangeduid. De soort komt in Vlaanderen enkele keren voor in basenrijke laagvenen, en deze worden dan als complex van mk en mm° aangeduid.

Verspreiding

Galigaanvegetaties zijn beperkt tot enkele locaties in de Kempen en een locatie in de Leemstreek (Torfbroek). De aanwezigheid in de Kempen houdt verband met de (historische) bevloeiing van weilanden met basenrijk water (Noord-Limburg) of infiltrerend basenrijk water uit bijvoorbeeld het Albertkanaal in het geval van het Buitengoor te Mol.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank