Voeg toe aan je favorieten

Harmonisch Park- en Groenbeheer

Een duurzame, dynamische en diverse aanpak van park- en groenbeheer

Het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) is de beheervisie die het Agentschap voor Natuur en Bos (toen nog de Afdeling Bos en Groen) in 1998 heeft opgesteld om parken en openbaar groen op een degelijke en onderbouwde manier te beheren. De bedoeling van deze beheervisie is om parken en openbaar groen zo te beheren dat de veelzijdigheid van deze stukjes natuur in de verstedelijkte omgeving niet verloren gaat. Het beheer van een park is een evenwichtsoefening waarbij zowel aandacht moet gaan naar de wensen van de bezoeker als naar de nodige zorg voor de natuur en het milieu. HPG is een manier om er voor te zorgen dat alle functies van parken en openbaar groen zo optimaal mogelijk verweven worden. Momenteel wordt HPG toegepast in alle parken en het openbaar groen in eigendom van het Vlaamse Gewest. Maar ook voor veel steden en gemeenten is HPG dé leidraad geworden voor hun park- en groenbeheer.

Kort uitgelegd: Het Harmonisch Park- en Groenbeheer vertrekt van drie basisprincipes: duurzaamheid, diversiteit en dynamiek.

Met duurzaamheid wordt ondermeer bedoeld dat een park of groenelement ook een groen moet blijven en dat men dus geen beheersopties mag nemen die zijn eigenheid in gevaar brengen, op korte of langere termijn. Onder meer door het opstellen van een beheerplan kan ervoor gezorgd dat dit duurzaam beheer verankerd wordt.

Diversiteit betekent dat de verschillende functies (sport, ontspanning, natuurbeleving,…) die aan groen worden toebedeeld ook kunnen vervuld worden. Daarnaast moet er zoveel mogelijk diversiteit zijn in soorten (biodiversiteit) en structuur (afwisseling bomen-struiken-gras-water-…). Zo is er in een park zowel ruimte voor een bloeiend hooiland met een grote natuurwaarde als voor een intensief beheerd grasveld om op te sporten of te luieren. Zowel het hooiland als de grasvlakte vormen een specifieke habitat zodat uit een diverse parkstructuur vaak ook een hoge diversiteit in soorten volgt.

Het laatste basisprincipe, dynamiek, houdt in dat er bij het park- en groenbeheer aandacht moet zijn voor het feit dat de wensen van de gebruikers kunnen veranderen. Hiermee moet in het beheer rekening gehouden worden. Uiteraard is het moeilijk om te weten wat mensen over enkele jaren verlangen van een park, maar door participatie van de gebruikers (via enquêtes of buurtvergaderingen) kan men toch trachten hier een beeld van te krijgen.

Op basis van deze drie basisprincipes probeert het Harmonisch Park- en Groenbeheer te zorgen voor een evenwicht tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte maatregelen. Zo kan in bepaalde delen van een park de mens op de eerste plaats komen, terwijl in andere stukken natuur of milieu de bovenhand krijgen. De verschillende doelstellingen moeten tegen elkaar afgewogen worden, waarna keuzes gemaakt worden en het beheer wordt toegespitst op het behalen van de doelstellingen.

Beelden

Uitgebreide info

Lees meer

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen