Voeg toe aan je favorieten

Gedegradeerde heide met dominantie van adelaarsvaren

BWK codes: cp

Waardering: Cp is biologisch waardevol

Beschrijving: Open vegetaties gedomineerd door adelaarsvaren zijn gekarteerd als cp. Niettegenstaande deze karteringseenheid bij de ‘heides’ wordt ingedeeld, komen door adelaarsvaren gedomineerde vegetaties in Vlaanderen hoofdzakelijk voor in bossen, op kapvlakten, langs bosranden, op open bosplekken of als relicten van oude boslocaties. Ook in houtwallen of onder bomenrijen kunnen ze voorkomen. Dergelijke lijnvormige elementen in het open landbouwlandschap zijn meestal overblijfselen van een bosverleden.
Vegetaties met adelaarsvaren zijn hoofdzakelijk terug te vinden op bodems met zand-, zandleem- of droge leemtextuur.

Variatie: In sommige streken is de /-verhouding gehanteerd om het dominant voorkomen van adelaarsvaren in de ondergroei van naaldbossen weer te geven (bv. ppms/cp). Dit gebeurde op de kaartbladen 25, 26 en 34, maar ook in het Meerdaalwoud.

Verspreiding

De eenheid komt verspreid over Vlaanderen voor, maar zelden in grote oppervlakten. De ogenschijnlijk grotere oppervlakten in het zuidoosten van de Kempen (kaartbladen 25 en 26), het Meerdaalwoud en de Voerstreek zijn te wijten aan het uitzonderlijk karteren van cp als ondergroei in naaldbossen.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank