Voeg toe aan je favorieten

Stuifduinen aan de kust

BWK codes: dd

Waardering: Dd is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Deze eenheid omvat de vegetatieloze stuifduinen en helmduinen aan de kust.
Het betreft min of meer mobiele kustduinen met actieve zandverstuivingen. Op de meest dynamische plaatsen ontbreekt elke begroeiing. Na de vorming van een zoetwaterlens onder embryonele duinen, treedt helm op als belangrijkste zandfixator; ze vormt daarbij ijle tot dichte vegetaties. De aangroei van de rhizomen van helm wordt sterk gestimuleerd door overstuiving met zand.

Variatie: dd° staat voor duinen onderheving aan antropogene beïnvloeding of voor stuifduinen die recent ingeplant zijn met helm en/of rijshout. Is dit rijshout al vergaan en heeft er zich opnieuw een stuifduinvegetatie ontwikkeld dan is het duin als dd gekarteerd.

Verspreiding

Deze karteringseenheid komt voor in alle kustduinen, al dan niet na het aanplanten van helm ter bevordering van de zandfixatie.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank