Voeg toe aan je favorieten

Ruigte

Hoger opgeschoten, meerjarige kruidachtige begroeiing

Ruige vegetatietypes of ruigten bestaan uit hoogproductieve, concurrentiekrachtige, kruidachtige plantensoorten. Op voedselrijke gronden bv. Grote brandnetel en Boerenwormkruid. Op vochtige gronden Moerasspirea, Echte valeriaan en harig wilgenroosje. De vochtige ruigte is trouwens zeer bloemenrijk. Het is een vegetatie dat kan ontstaan uit graslanden als je deze een paar jaar niet maait. Of ze ontstaat op verstoorde grond als hier nog geen struweel of bos op staat. Als een ruigte in een bosrand staat noemen we het een zoom.

Kort uitgelegd: Hoewel verruiging binnen het natuurbeheer vaak ongewenst is, spelen ruigten een belangrijk rol in het behoud van overwinteringskansen voor allerlei kleine zoogdieren en ongewervelden. Muizen, egels en kleine roofdieren zoals bunzing en wezel vinden in ruigten een geschikte biotoop door de relatieve hoogte van de planten, de sterke kroonsluiting en de grote hoeveelheid strooisel. Veel insecten overwinteren als ei, larve of pop in dood organisch materiaal en vooral in dikke en dode plantenstengels. Daarom kan het instandhouden van een ruigte in de buurt van een hooiland aangewezen zijn, zodat de insecten daar terecht kunnen om te overwinteren wanneer het kortgemaaide hooiland geen beschutting meer biedt. Ruigten bevatten bovendien vaak veel schermbloemigen, waar veel nectareters op afkomen. Ook bepaalde vogelsoorten zoals de bosrietzanger en de rietgors houden zich graag op in ruigten. Om een ruigte in stand te houden, volstaat het om om de drie jaar te maaien. Dit moet je wel gefaseerd doen.

Beelden

Uitgebreide info

Lees meer

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen