Voeg toe aan je favorieten

Kalkgrasland

BWK codes: hk

Waardering: Hk is biologisch zeer waardevol, ook zwak ontwikkelde vegetaties hk° krijgen deze waardering.

Beschrijving: Deze droge, tot matig droge graslanden zijn gelegen op hellingen waar kalkrijke substraten dagzomen. Het kalkrijke substraat en de naar het zuiden georiënteerde expositie zorgen voor een warm microklimaat waar kenmerkende, warmte- en kalkminnende soorten zich thuisvoelen. Kalkgraslanden zijn uiterst zeldzaam in Vlaanderen en bevatten slechts een beperkt aantal kalkminnende soorten in vergelijking met de kalkgraslanden in Wallonië. De ruimer verspreide glanshavergraslanden en kamgrasweiden met kalkminnende soorten zijn gekarteerd als mesofiel hooiland hu.
De vegetatie staat niet onder invloed van een permante grondwatertafel.

Variatie: De indicatieve soorten van hk bepalen het onderscheid met andere graslanden met kalkminnende soorten, nl. heischraal grasland op kalkhoudende bodem en kamgrasgrasland op kalkrijke bodem. Deze worden besproken onder het droog heischraal grasland (hn) en het mesofiel hooiland (hu).
De stroomdalgraslanden in de Maasvallei, ook getypeerd door een aantal kalkminnende soorten, zijn eveneens ondergebracht bij de mesofiele hooilanden (hu).

Verspreiding

Gezien het graslandtype gebonden is aan het dagzomen van kalkrijke substraten, zijn kalkgraslanden slechts op enkele locaties aanwezig. Ze zijn alle gelegen in het uiterste zuidoosten van Limburg. Het betreft de Tiendeberg te Kanne en tumuli ten zuiden van Tongeren.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank