Voeg toe aan je favorieten

Vochtig schraalgrasland

BWK codes: hm, hmm, hme

Waardering: Vochtig schraalgrasland is 'biologisch zeer waardevol'. Ook de zwak ontwikkelde vorm hm° krijgt deze waardering. Zwak ontwikkelde perceelsranden of zoomvegetaties k(hm°) krijgen als waardering ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: Het vochtig schraalgrasland (hm) omvat (relicten van) blauwgrasland en andere vochtige schrale graslandrelicten. De echte blauwgraslanden danken hun naam aan de blauwgroene kleur van de bladeren en/of bloemen van een aantal indicatieve soorten. In de andere vochtige schraalgraslanden zijn zulke soorten zelden aspectbepalend. Verarmde situaties ogen soms eerder bruin door dominerende soorten als biezenknoppen of veldrus.
Echt blauwgrasland is in Vlaanderen bijzonder zeldzaam (geworden). Percelen blauwgrasland komen nog nauwelijks voor. Sterk verarmde relictvegetaties worden teruggevonden in oude bermen of op hoger gelegen delen in natte graslanden.

Variatie: Bij verzuring vertonen deze graslanden een gewijzigde soortensamenstelling met o.a. zwarte zegge, melkeppe, tormentil of waternavel en treedt een evolutie naar kleine zeggenvegetaties op. Onder meer voedselrijke omstandigheden is er vaak een evolutie of overgang naar dotterbloemgrasland. De karteringseenheid is dan gebruikt in combinatie met de respectievelijke eenheden ms of hc.
Het is niet altijd mogelijk om relictsituaties met bijvoorbeeld pijpenstro, biezenknoppen, tormentil, tandjesgras en blauwe knoop te plaatsen onder hm enerzijds of de heischrale graslanden (hmo, hn) anderzijds. Dergelijke vegetaties zijn vaak gekarteerd als hm° of als goed ontwikkelde struisgrasvegetaties (ha*).
Bij dominantie door veldrus en met soorten als blauwe zegge, zwarte zegge, biezenknoppen, kale jonker, brede orchis, gevlekte orchis betreft het eerder voedselarme vormen van het dotterbloemgrasland. Deze zijn weergegeven als hc+hm(°).
Verschillen in ontwikkelingsgraad zijn bij het gebruik van hm niet gebaseerd op uniforme afspraken. Een enkele keer is hmb gebruikt om een beperkte opslag van struiken en bomen weer te geven.

Verspreiding

Het blauwgrasland of ander vochtig schraalgrasland van het matig mineraalrijke type is teruggedrongen tot locaties in natuurreservaten, provinciale of militaire domeinen. De karteringseenheid komt het meest voor in of nabij de Dijle- en Demervallei in de Leemstreek. De echte blauwgraslanden hebben hun zwaartepunt op de interfluvia in deze regio. Vochtige schraalgraslanden zijn ook verspreid aanwezig in de Centrale en Zuidelijke Kempen. Elders in de Leemstreek en in de Zandleemstreek betreft het geïsoleerde locaties.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank