Voeg toe aan je favorieten

Droog heischraal grasland

BWK codes: hn

Waardering: Hn is biologisch zeer waardevol. Ook de zwak ontwikkelde vorm hn° krijgt deze waardering. Zwak ontwikkelde perceelsranden of zoomvegetaties k(hn°) krijgen als waardering ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: Droge heischrale graslanden, waaronder zure borstelgrasvegetaties, zijn vegetaties op arme, meestal zure zand- of leembodems, waarin grassen of lokaal ook grasachtigen (zeggen, russen) domineren. Kruiden en dwergstruiken kunnen eveneens talrijk aanwezig zijn.
Vaak zijn ze ontstaan door het maaien, betreden, beweiden, plaggen, afbranden of storen van heidevegetaties. In vergelijking met heidevegetaties zijn ze soortenrijker en zijn de dwergstruiken niet dominant aanwezig.

Variatie: De eenheid hn is hoofdzakelijk gebruikt voor schrale, zure graslanden waar tandjes- en/of borstelgras aanwezig is. Bij dominantie van struisgrassen zijn ze eerder gekarteerd als struisgrasvegetaties (ha).
Het onderscheid tussen hn en hn° heeft vooral met de soortenrijkdom te maken. Dikwijls komen deze graslanden als kleine, soortenarme relicten voor en zijn dan als hn° gekarteerd.
Een beperkte opslag van struiken en bomen wordt geduid als hnb. De notatie hnb° staat voor een zwak ontwikkelde vegetatie met opslag van bomen en struiken.

Verspreiding

De aanwezigheid van heischrale graslanden is hoofdzakelijk beperkt tot de Kempen. Ze komen lokaal ook voor in de oostelijke Leemstreek. In de Zandleemstreek zijn er een vijftal locaties, met name in de Brugse veldzone en op het golfterrein van Sint-Martens-Latem. De kalkrijke variant komt enkel voor in het zuidoosten van Limburg.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank