Voeg toe aan je favorieten

Mesofiel hooiland

BWK codes: hu

Waardering: Hu is biologisch zeer waardevol. Zwak ontwikkelde vegetaties hu°, hr/hu° en k(hu°) krijgen als waardering ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: Het betreft meestal hooilanden, hooiweiden en wegbermvegetaties waarin hoge grassen (vaak glanshaver of grote vossenstaart) en diverse schermbloemigen en/of composieten aspectbepalend zijn.
Verschillen in bodemtype, bodemvochtigheid, grondwaterafhankelijkheid, aan- of afwezigheid van kalk in de bodem, beheer… zorgen voor een grote variatie in vegetatietypen onder de eenheid hu.

Variatie: De karteringseenheid herbergt een variatie aan graslandtypes en deze vertonen onderlinge verschillen naargelang de ontwikkelingsgraad en de standplaats. Er zijn daarenboven verschillende overgangen naar andere graslandtypen mogelijk.

Binnen de glanshavergraslanden kunnen kalkminnende soorten voorkomen, met name op plaatsen waar kalkhoudende leem of klei dagzoomt. Omdat de kalkminnende soorten gemengd voorkomen met soorten van het glanshaververbond rekenen we zulke graslanden tot hu, al dan niet goed ontwikkeld. In het dataveld ‘info’ staat dan ‘met kalkminnende soorten’.

Zwak ontwikkelde hu°-graslanden zijn niet erg soortenrijk. Regionaal heeft de aanwezigheid van glanshaver, fluitenkruid, gewone berenklauw en peen tot hu° geleid. hu* is gebruikt om bijzonder soortenrijke graslanden aan te duiden, bijvoorbeeld om percelen met karwijselie of om de aanwezigheid van herfsttijloos en gevlekte orchis weer te geven. De notatie hu* is evenwel niet stelselmatig gebruikt. Verruiging kan aangeduid zijn door de combinatie hr/hu.
Een beperkte opslag van struiken en bomen wordt geduid als hub. De notatie hub° staat voor een zwak ontwikkelde vegetatie met opslag van bomen en struiken.

Verspreiding

Glanshavergraslanden komen, vooral in verarmde vorm, vrij algemeen voor in Vlaanderen en het Brussels Gewest. Het betreft veelal dijk- en bermvegetaties. In enkele riviervalleien beslaat deze karteringseenheid nog grote oppervlaktes, zowel onder vorm van glanshavergraslanden als van de overige besproken vegetatietypen. Elders is hu door het afnemen van het zuivere hooibeheer en het intensieve karakter van de landbouw nog nauwelijks in grote oppervlaktes als graslandperceel aanwezig.

Overeenkomst met indeling Europese natuur


Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank