Voeg toe aan je favorieten

Vochtig grasland gedomineerd door russen

BWK codes: hj

Waardering: Biologisch waardevol, ook hj° en k(hj°) krijgen deze waardering. Zeer soortenrijke vegetaties hj* en k(hj*) worden als ‘biologisch zeer waardevol’ gewaardeerd.

Beschrijving: Deze karteringseenheid is gebruikt voor door pitrus of zeegroene rus gedomineerde vegetaties. Meestal zijn het matig voedselrijke laaggelegen permanente weilanden waarin deze soorten aspectbepalend zijn. Het dominant voorkomen ervan is vaak een gevolg van wijzigingen in de waterhuishouding of van voedselaanrijking. Wanneer er plaatselijk indicatieve soorten van andere karteringseenheden aanwezig zijn, is dit weergegeven met een complex. Van zodra de indicatieve soorten van een andere karteringseenheid het aspect bepalen, is geopteerd voor deze karteringseenheid, al dan niet met toevoeging van hj.

Variatie: Graslanden met zeegroene rus in de Polders waarin ook soorten als zilverschoon, aardbeiklaver of valse voszegge staan, zijn als hp* of hpr* gekarteerd, eventueel met toevoeging van hj. Ook elders zijn soortenrijke permanente cultuurgraslanden waarin pitrus het aspect bepaalt, op deze wijze gekarteerd.
In de Kempen zijn pitrusvegetaties rond vennen of door pitrus verlande vennen gekarteerd als ao(m)+hj of hj/ao(m). Soms zijn deze vennen zodanig geëutrofieerd dat de kartering ae+hj of hj/ae gebruikt is. Zulke situaties wijzen op een sterke verstoring van de grondwatertafel. Eutrofe plassen met pitrus komen ook buiten de Kempen voor.
Meestal staat de kartering hj° voor het verspreid of plaatselijk voorkomen van pitrus of zeegroene rus. De typering hj* is slechts sporadisch gebruikt. Het gaat dan o.a. over pitrusvegetaties waar indicatieve soorten van bijvoorbeeld zuur laagveen (ms), dotterbloemgrasland (hc) of struisgrasvegetatie op zure bodem (ha) in geringe mate aanwezig zijn. In andere gevallen betreft het soortenrijke vegetaties, soms voormalige kapvlaktes, waar indicatieve soorten van andere karteringseenheden ontbreken maar die omwille van de verscheidenheid aan soorten biologisch toch zeer waardevol zijn.
De eenheid hjb staat voor hj-graslanden met struweelvorming en/of boomopslag, waarbij struiken en bomen slechts beperkt voorkomen (anders zou het bv. sz/hj of gewoonweg opslag (sz) zijn).

Verspreiding

Vochtig grasland gedomineerd door russen en pitrusvegetaties komen vooral voor in de Kempen, met een hogere dichtheid in het centrale en zuidelijke gedeelte. Voorts heeft het type een ruime verspreiding in de Zandleem- en Leemstreek. In de Polders komt de karteringseenheid weinig voor en slechts enkele percelen op de grens met de Duinstreek zijn als hj gekarteerd.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank