Voeg toe aan je favorieten

Soortenrijk permanent cultuurgrasland

BWK codes: hp*, hpr*

Waardering: Hp* is biologisch waardevol

Beschrijving: Deze karteringseenheden omvatten een ruime waaier aan permanente graslanden. Enerzijds betreft het in de literatuur beschreven vegetatietypen, met name kamgras-, veldgerst-, zilverschoon- en grote vossenstaartgraslanden. Anderzijds gaat het over graslanden die niet tot een specifiek vegetatietype behoren. Deze worden gekenmerkt door één of meerdere van onderstaande indicatieve soorten. Die soorten zijn dan aspectbepalend. Tenslotte horen ook gedegradeerde halfnatuurlijke graslanden -die niet als dusdanig gekarteerd zijn- tot deze eenheid. De indicatieve soorten van halfnatuurlijke graslanden ontbreken of komen hooguit in zeer beperkte mate voor.

Variatie: Hoewel een aantal van de hierboven opgesomde indicatieve soorten niet te associëren zijn met welbepaalde plantengemeenschappen worden er toch enkele types hp* onderscheiden. Dit onderscheid is echter zelden rechtstreeks uit de kaarten of de databank af te leiden. Bij recent gekarteerde kaarten is vaak de dominante soort in het dataveld ‘info’ vermeld. Dit is echter niet systematisch gebeurd.
Vanaf 2000 is meer en meer gebruik gemaakt van het complex hp+hp* om percelen te duiden waar de indicatieve soorten minder abundant of lokaal voorkomen. Wanneer de indicatieve soorten uitsluitend terug te vinden zijn in de perceelsranden, is dit als hp+k(hp*) genoteerd.

Verspreiding

Soortenrijk permanent cultuurgrasland komt overal voor maar heeft een opvallend hogere densiteit in de Leemstreek (o.a. de Vlaamse Ardennen, de Denderstreek, het Pajottenland en het Demerland) en de Zuiderkempen. In de Zandleemstreek valt op dat de kaartbladen 19-20 een minder dense verspreiding van deze graslanden vertonen. Deze zijn gekarteerd in 1997-1998 en de kartering gebeurde hier niet gebiedsdekkend. Er werd minder aandacht besteed aan agrarische en urbane gebieden. Het aandeel van de soortenrijke permanente cultuurgraslanden kan in werkelijkheid op deze kaartdelen hoger liggen. Soortenrijke permanente cultuurgraslanden gelegen in weiland(complexen) met veel sloten en/of veel microreliëf (hpr*) bedekken grote oppervlakten in o.a. de Polders, de Voerstreek en de Scheldevallei.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank