Voeg toe aan je favorieten

Overige graslandcomplexen met verspreide natuurwaarden

Waardering: Afhankelijk van de samenstellende karteringseenheden worden deze graslanden gewaardeerd als complexen van ‘biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’, ‘biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen’ of ‘biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen’. De ligging in faunistisch belangrijk gebied heeft geen bijkomende invloed op de waardering.
De standaardregels voor de waardering van complexen wordt in detail uitgelegd in het boek "De Biologische Waarderingskaart.
Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest." deel I (zie § 3.2).

Beschrijving: Onder deze noemer groeperen we graslanden die grotendeels soortenarm zijn, maar waar de aanwezigheid van verspreide natuurwaarden, bv. kleine landschapselementen, specifieke juridische implicaties heeft.
We beperken ons tot complexen van soortenarme permanente graslanden met een zwak ontwikkeld slotenpatroon en/of microreliëf (hpr°), soortenarm permanent cultuurgrasland (hp) en zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland (hx). Alle andere graslandcomplexen vallen immers, juridisch gezien, onder deze van de eerste karteringseenheid.

Variatie: De variatie binnen deze drie groepen graslanden is niet te wijten aan verschillen in ontwikkelingsgraad. Over het algemeen betreft het soortenarme graslanden vermits de eerste karteringseenheid in het complex hp, hpr° of voor groep 3 ook hx is. Naast het kleine aandeel graslanden waar soorten van rietland of dotterbloemgrasland aanwezig zijn, kunnen ook soorten van andere biotopen in mozaïek of in de perceelsranden voorkomen, met als gevolg dat de botanische samenstelling binnen de groep heterogeen is. De eventueel aanwezige opgaande vegetaties kunnen variëren van een bomenrij bestaande uit één boomsoort tot een houtkant van een goed ontwikkeld bostype.
De inventarisatie van kleine landschapselementen was vooral in de eerste karteerjaren (1997, 1998) minder intensief vanwege de toenmalige hoge tijdsdruk. Nadien is er meer en meer aandacht aan besteed (zie Kleine landschapselementen). Voor specifieke aspecten van de in het complex vermelde karteringseenheden verwijzen we naar de bespreking van deze eenheden.

Verspreiding

Graslanden met verspreide natuurwaarden komen algemeen voor. Verspreide natuurwaarden zijn echter niet op alle kaartbladen in dezelfde mate van detail in kaart gebracht. Kleine landschapselementen die als lijnvormig vlak apart gedigitaliseerd zijn, ontbreken in het kaartbeeld.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank