Voeg toe aan je favorieten

Soortenarm permanent cultuurgrasland

BWK codes: hp

Waardering: Hp is biologisch minder waardevol.
Hpriv wordt opgewaardeerd tot een ‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’.

Beschrijving: Het betreft soortenarme, productiegraslanden met een permanent karakter. Ze zijn in landbouwgebruik en worden vooral gebruikt voor beweiding en, in mindere mate, als hooiland. Naast een aantal grassoorten zijn hooguit een beperkt aantal algemene kruiden aanwezig.

Variatie: Het betreft steeds soortenarme vegetaties, zodat er geen zwak ontwikkelde vorm onderscheiden wordt. Het soortenrijk permanent cultuurgrasland wordt besproken als een aparte karteringseenheid, met name hp*.
Wanneer hp-graslanden palen aan waterlopen met goede structuurkenmerken en/of waterkwaliteit (en er niet van gescheiden zijn door wegen of dijken) staat in het dataveld ‘info’ de vermelding ‘hpriv’ (zie deel 1 § 3.2).
hp-graslanden waar verspreid in het perceel of in de perceelsranden natuurwaarden voorkomen, worden besproken onder ‘Overige graslanden met verspreide biologische waarden’.

Verspreiding

Van alle in Vlaanderen voorkomende graslandtypes neemt het soortenarm permanent cultuurgrasland de grootste oppervlakte in beslag. De laatste decennia is het aandeel ervan geslonken door omzetting naar ingezaaid grasland (hx) of akker (b.). In stedelijke gebieden en in regio’s waar grote oppervlaktes ingenomen worden door bos, heide of halfnatuurlijke vegetaties ligt het aandeel hp-graslanden relatief lager. In de Polders zijn soortenarme permanente cultuurgraslanden vaak gekenmerkt door het voorkomen van sloten en/of microreliëf, wat dan als hpr gekarteerd is. Het relatief minder voorkomen van hp op kaartbladen 23, 16 en 3-9-17 is te wijten aan karteerverschillen. Soortenarme graslanden zijn hier eerder als hx dan als hp gekarteerd.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank