Voeg toe aan je favorieten

Zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland

BWK codes: hx

Waardering: Hx is biologisch minder waardevol

Beschrijving: De karteringseenheid hx is voorbehouden voor zeer soortenarme, ingezaaide graslanden. Vaak betreft het tijdelijk grasland met een dominantie van één grassoort, meestal Engels of Italiaans raaigras. Ze kunnen in gebruik zijn als intensieve graasweide of onderhevig zijn aan een frequent maaibeheer.

Variatie: Aangezien het meestal ingezaaide graslanden betreft, vertonen hx-graslanden geen opmerkelijke geografische verschillen.
Vermits er per definitie maar een beperkt aantal soorten aangetroffen worden, zijn deze graslanden zwak ontwikkeld wat soortenrijkdom betreft.
Intensief agrarische gebieden zonder opvallende biologische waarden zijn doorgaans minder in detail gekarteerd, zodat hx-graslanden daar vaak in complex met akkers (hx+b. of b.+hx, afhankelijk van het oppervlakteaandeel) gekarteerd zijn. Wisselgebruik met akkers, vaak nog binnen hetzelfde jaar, komt geregeld voor zodat het afzonderlijk karteren van akkers en soortenarme tijdelijke graslanden niet altijd zinvol is.
Op kaartbladen 3-9-17, 6-14, 10-18, 19-20, 23 en 27-28-36 komen deze complexen veelvuldig voor, omdat -zeker op deze kaartbladen- de intensieve agrarische gebieden minder in detail gekarteerd zijn. Op andere kaartbladen (24, 25, 26, 30-38, 31-39, 32, 33-41 en 34-35-42) is nauwelijks gebruik gemaakt van het complex b.+hx of omgekeerd: ofwel zijn de intensieve graslanden daar strikt gescheiden van de akkers, ofwel is de grasteelt bij wisselgebruik als akker gekarteerd. Het betreft overigens kaartbladen waar het aandeel soortenarme tijdelijke graslanden lager ligt dan elders in Vlaanderen.

Verspreiding

Zeer soortenarm, ingezaaid grasland is samen met hp-grasland het meest algemene graslandtype in Vlaanderen en het Brussels Gewest. Op kaartbladen 19-20, 23, 16 en 3-9-17 ligt het aandeel van hx-graslanden relatief hoger dan elders. Dit is te wijten aan lokale karteerverschillen. Soortenarme graslanden zijn hier eerder als hx dan als hp gekarteerd, ongeacht het min of meer permanent karakter ervan. Uit de concrete cijfergegevens blijkt dat het oppervlakte-aandeel het laagst ligt in de Leemstreek. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat het aandeel soortenrijke permanente cultuurgraslanden hier hoger ligt.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank