Voeg toe aan je favorieten

Brem- en gaspeldoornstruweel

BWK codes: sg, sgu, sgb

Waardering: Sg is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Sg staat voor begroeiingen waar brem veel voorkomt of domineert. Indien de veel zeldzamere gaspeldoorn voorkomt, is dit aangeduid met sgu. Bremstruwelen bedekken eerder zelden volledige percelen. In de meeste gevallen komt de karteringseenheid voor als lijnvormige vegetatie in bermen of bosranden (dan aangeduid als ‘houtkant’ van brem, kh(sg)) of in complex met grasland, heide of op open plekken in bos.

Variatie: Het overgrote deel van de bremstruwelen is gekarteerd als normaal ontwikkeld onder de vorm van houtkanten (kh(sg)).
De eenheid sg° duidt veelal op het voorkomen van een beperkt aantal struiken in een andere vegetatie, maar kan ook staan voor struwelen bestaande uit jonge struiken. Hetzelfde geldt voor sgu°.

Verspreiding

Dit type struweel wordt verspreid in Vlaanderen aangetroffen. De grootse concentraties situeren zich in het zuid-oostelijk deel van de Kempen en in de Zandleemstreek tussen Brugge en Gent. In de Leemstreek worden bremstruwelen ook aangetroffen op de plateaus van de Dijle- en Demervallei en in het Zoniënwoud, waar plaatselijk meer zandige bodems dagzomen.
Het aantal percelen met gaspeldoorn (sgu) is erg beperkt. Ze komen verspreid voor aan de kust en in de Kempen en er zijn concentraties in het Hageland en het Brugse Houtland.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank