Voeg toe aan je favorieten

Vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem

BWK codes: sf

Waardering: Sf is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Onder sf beschouwen we alle natte tot vochtige voedselrijke struwelen gedomineerd door wilgen. Ze worden gekarakteriseerd door een jaarrond hoge grondwatertafel, in de winter vaak tot boven het maaiveld. De kruidlaag van als sf gekarteerde struwelen bestaat uit moerasplanten en is meestal vrij soortenarm. Soms zijn de struwelen (deels) vegetatieloos.
De best ontwikkelde voorbeelden vinden we terug in de uiterwaarden en op natte tot zeer natte alluviale bodems waar de wilgenstruwelen frequent tot minder frequent overstromen.

Variatie: De typering sf° staat meestal voor een beperkt oppervlakteaandeel binnen een complex. Deze notatie kan ook duiden op een nog jong ijl pioniersstruweel, al dan niet doorschietend na kapping.
De eenheid sf° is ook gebruikt om opslag van wilgen langs de (verharde) oevers van rivieren en kanalen weer te geven.

Verspreiding

De eenheid sf komt verspreid in alle regio’s voor, echter nooit in grote hoeveelheid. De meeste van deze struwelen zijn terug te vinden langsheen de grote rivieren en in beekvalleien. In de Polder- en Duinstreek komen ze slechts in zeer beperkte mate voor.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank