Voeg toe aan je favorieten

Gagelstruweel

BWK codes: sm

Waardering: Sm is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Struwelen die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van wilde gagel zijn als sm gekarteerd. De ondergroei bestaat vaak uit pijpenstrootje, soms met nog soorten van natte heide (ce), zuur laagveen (ms) of venoevers (ao).
Wilde gagel groeit overwegend op natte, voedselarme tot matig voedselrijke zand- tot lichte zandleemgronden en op veen. Gagel kan ook voorkomen in oligotrofe broekbossen (vo).

Variatie: Het overgrote deel van de gagelstruwelen is gekarteerd als sm. sm° staat in de eerste plaats voor de minder goed ontwikkelde gagelstruwelen. Dit kunnen zowel hele jonge of zeer ijle struwelen zijn als struwelen waarin door voedselaanrijking en/of verdroging ook riet, pitrus en/of bramen voorkomen. sm° is ook gebruikt wanneer er in een complex weinig gagelstruweel voorkomt. sm* is slechts 1 keer gebruikt voor een dennenbos met heel veel gagel in de ondergroei.

Verspreiding

In Vlaanderen komt gagelstruweel bijna uitsluitend voor in de Kempen.

Overeenkomst met indeling Europese natuur


Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank