Voeg toe aan je favorieten

Kapvlakte

BWK codes: se

Waardering: Se is biologisch waardevol

Beschrijving: Een kapvlakte (se) kan bij een recente kapping gekenmerkt worden door een vegetatieloze bodem, maar evengoed door een pioniersvegetatie van één- of tweejarigen of in een later stadium een ruigte of jong struweel. Dergelijke jonge struwelen worden evenwel bij voorkeur getypeerd door een combinatie met de karteringseenheid voor het betreffende bostype of met allerlei opslag (sz).

Variatie: Indien de oorspronkelijke vegetatie nog herkenbaar is, of indien er op het kapvlaktestruweel evolutie is naar een andere eenheid kan dit weergegeven zijn. Het complex krijgt dan de waardering van de oorspronkelijke vegetatie. Zo staat bv. qa°/se voor een kapvlakte binnen een eiken-haagbeukenbos waar de typische kruidlaag nog aanwezig is (al dan niet na hervestiging of aanplant van jonge bomen). De wijze waarop dit is weergegeven is echter erg verschillend van kaartblok tot kaartblok. Zo kunnen KE/se, se/KE en se + KE als synoniem van elkaar geïnterpreteerd worden.
De karteringseenheden se° en se* zijn slechts uitzonderlijk gebruikt. Met se° is dan de afwezigheid van vegetatie aangeduid en met se* de aanwezigheid van een zeer waardevolle kruidlaag of zeldzame soorten. Veelal zijn zulke situaties echter gewoon als se geduid.

Verspreiding

De grootste concentraties komen logischerwijze voor in de bosrijkste regio’s van Vlaanderen en het Brussels Gewest, met name de Kempen en de Leemstreek. Ook in de Zandleemstreek, met uitzondering van het westelijk deel, bevinden zich enkele (kleinere) concentraties aan kapvlaktepercelen.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank