Voeg toe aan je favorieten

Ruderaal olmenbos

BWK codes: ru, rud

Waardering: Ru is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Ru betreft enerzijds spontaan ontstane bossen en oude aanplanten met een goed ontwikkelde bosstructuur (al of niet met voorjaarsflora) in de kustduinen en de polders, en anderzijds door olm gedomineerde bossen in de Leemstreek en Maasvallei.
Deze bossen komen voor op kalkhoudende, droge tot vochtige, voedselrijkere bodems.

Variatie: Ruderaal olmenbos van de binnenduinrand met slechts een beperkte voorjaarsflora wordt weergegeven als rud°. In de Leemstreek zijn door gladde iep gedomineerde bosjes met een beperkt voorkomen van indicatieve soorten in de kruidlaag als ru° getypeerd. Iepenhoutkanten zijn vaak met khu aangeduid omdat ze meestal buiten het optimale karteerseizoen voor dit bostype (zeer vroege voorjaar) bezocht werden, maar zijn gedeeltelijk ook als ru° getypeerd. Mogelijk bevatten een aantal van deze als khu gekarteerde houtkanten voldoende indicatieve soorten om ze als ru of ru° te karteren.

Verspreiding

Dit type komt plaatselijk voor aan de kust, in de polders en in de oostelijke Leemstreek. Het bostype werd niet overal als zodanig gekarteerd. Het is ook aan te treffen als onderdeel van de bostypes alluviaal elzen-essenbos (va) of eiken-haagbeukenbos (qa). De verspreidingskaart geeft daarom een onvolledig beeld weer. Goed ontwikkelde voorbeelden van ru in de Leemstreek zijn het Parkbos op de Keizersberg in Leuven en het Kraaibos te Maasmechelen. Mooie voorbeelden van rud zijn het Calmeynbos in De Panne en enkele bossen in De Haan.

Overeenkomst met indeling Europese natuur


Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank