Voeg toe aan je favorieten

Elzenbroek

BWK codes: vm

Waardering: Vm is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Elzenbroekbossen zijn gebonden aan moerasgebieden met (matig) voedselrijk water. Deze bossen worden gekenmerkt door een permanent hoge grondwaterstand (aan of kort bij het maaiveld) en beperkte grondwaterstandschommelingen. Vooral soorten die gebonden zijn aan deze permanent hoge grondwaterstanden zijn indicatief voor dit bostype.

Variatie: Het onderscheid met het nitrofiel alluviaal elzenbos (vn) is niet altijd evident. Het is vooral de jaarrond vrijwel hoge waterstand en het voorkomen van verschillende indicatieve soorten die tot het gebruik van de eenheid vm leiden. Op verschillende plaatsen komt het elzenbroek (vm) voor in overgang naar nitrofiel alluviaal elzenbos (vn).
Natte elzenbossen met maar weinig of geen indicatieve soorten zijn soms als vm° of als vn getypeerd. Voor jonge broekbossen in de Kempen is zowel vm° als vn gebruikt. Deze jonge broekbossen ontstonden door successie en relatief recente verbossing van zeggenmoerassen en zeer natte valleigraslanden.
De eenheid vm* is gebruikt voor zeer mooi ontwikkelde situaties, ofwel gekenmerkt door een hoge bedekking van indicatieve soorten ofwel door de aanwezigheid van verschillende indicatieve soorten en een structuurrijke boom- en struiklaag en de aanwezigheid van veel dik dood hout, zowel staand als liggend.

Verspreiding

Het zwaartepunt van de verspreiding van het elzenbroek bevindt zich duidelijk in de Kempen. Daarnaast komt het ook vrij talrijk voor in de Dijle- en Demervallei. In mindere mate treffen we het ook aan langsheen de Beneden-Schelde, in de vallei van de Dender, in de vallei van de Zeverenbeek bij Deinze, bij de Oude Stadwallen te Damme, in het Leen te Eeklo en in het Krekengebied in het Waasland.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank