Voeg toe aan je favorieten

Oligotroof elzenbroek met veenmossen

BWK codes: vo

Waardering: Vo is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Onder de eenheid vo worden door zwarte els en/of zachte berk gedomineerde broekbossen op natte tot zeer natte standplaatsen van voedselarme zand- en zandleembodems geplaatst. De kruidlaag is soortenarm en wordt meestal gedomineerd door pijpenstrootje. Een rijke moslaag, met o.a. veenmossen, is vaak aanwezig.

Variatie: In broekbossen met een ijle ondergroei is het onderscheid met mesotrofe elzenbroekbossen (vm) niet altijd even duidelijk te maken. Aanwezigheid van en zeker een relatief hoge bedekking van pijpenstrootje en/of veenmossen leidt meestal tot een typering als vo. Ook dominantie van zachte berk ten opzichte van zwarte els is soms gehanteerd als onderscheid.
Voedselarme broekbossen gedomineerd door zachte berk worden weergegeven als vo+bet. In de periode 1997-1999 zijn dergelijke bossen vaak gekarteerd als venig berkenbroek (vt). Nadien zijn dergelijke bosen steeds als vo+bet getypeerd.
Natte bossen waar naast zwarte els en zachte berk ook zomereik verspreid in voorkomt, zijn terug te vinden onder eiken-berkenbos (qb), zuur eikenbos (qs) of complexen daarvan met vo. Vaak betreft het verdroogde broekbossen of bossen gekenmerkt door een rabattenstructuur waarbij op de ruggen zomereik voorkomt.
De eenheid vo* is enkel gebruikt wanneer een rijke veenmos-laag aanwezig is.

Verspreiding

Voedselarme elzenbroekbossen zijn bijna volledig beperkt tot de Kempen. Buiten de Kempen komt dit bostype heel plaatselijk voor in de Demervallei (Vorsdonkbos) en het Hageland (Walenbos). De eenheid is ook enkele keren gebruikt in de Zandstreek tussen Gent en Brugge en in het Krekengebied. Het zwaartepunt van de verspreiding binnen de Kempen situeert zich in Midden-Limburg en het zuidelijk deel van de Hoge Kempen.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank