Voeg toe aan je favorieten

Duinstruweel

BWK codes: sd(b)

Waardering: Duinstruwelen zijn biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Het betreft struwelen op droge tot natte plaatsen in de duinen. Het is een zowel structureel als geografisch gedefinieerde eenheid, met zeer uiteenlopende dominante struiksoorten. Hieronder vallen ook alle kruipwilgstruwelen, behalve de laagblijvende kruipwilgstruwelen met indicatieve soorten van duinpannen (zie Duinpanvegetatie van kalkrijke, vochtige milieus, mp).
Duinstruwelen met verspreide boomopslag zijn als sdb gekarteerd.

Variatie: De karteringseenheden sd° en sdb° staan voor soortenarme slecht ontwikkelde (vaak jonge) duinstruwelen of voor struwelen die bijna volledig uit exoten (boksdoorn, rimpelroos, mahonia, sering,...) bestaan, al dan niet met boomopslag.
Vooral aan de westkust komen (laagblijvende) kruipwilgvegetaties voor met plaatselijk enkele zeer zeldzame soorten. We onderscheiden twee typen:
• een vochtig type met rond wintergroen, hondsviooltje, stofzaad, zeegroene zegge en eventueel een aantal vochtminnende soorten zoals zomprus en zeegroene rus (komt voor in de rand van natte duinpannen en is dan ook als complex van mp en sd gekarteerd);
• een droger type met driedistel, kleine ruit, donderkruid, gewone vleugeltjesbloem, kleine leeuwentand, brede wes-penorchis en gewoon biggenkruid met frequent ook kruipend stalkruid en zandzegge.
Duindoornstruwelen die niet binnen de ecoregio kustduinen liggen, zijn als sz gekarteerd. Het betreft hier zonder uitzondering (verwilderde) aanplanten.

Verspreiding

Duinstruweel komt verspreid over de hele ecoregio van de kustduinen voor. Goed ontwikkelde vochtige duinstruwelen treffen we aan in oudere duinpannes zoals in Ter Yde (Oostduinkerke) en in de Westhoek (De Panne) of in afgesneden strandvlaktes zoals de Zwinbosjes (Knokke-Heist).

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank