Voeg toe aan je favorieten

Beukenbos met voorjaarsflora, zonder Wilde hyacint

BWK codes: fa

Waardering: Fa is Biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Fa omvat zowel door beuk gedomineerde bossen met een voorjaarsflora van het eiken-haagbeukenbostype (qa) als beukenbossen gekenmerkt door gierstgras. Het vertoont sterke overeenkomsten met de soortenarme variant van het eiken-haagbeukenbos (qa), maar heeft beuk als dominante boomsoort. Gierstgras-beukenbos wordt vooral aangetroffen op droge, licht zure leembodem.

Variatie: Dit bostype is buiten het voorjaar moeilijk te onderscheiden van het zuur beukenbos (fs) en komt daar vaak in mozaïek mee voor.
Met fa° worden vooral kapvlaktes of jonge aanplanten op locaties van ‘oud bos’ van het type beukenbos met voorjaarsaspect of gierstgrasbeukenbos bedoeld. Het gebruik van fa° voor soortenarme situaties is minder waarschijnlijk gezien het dan meestal over een ander bostype gaat.
De eenheid fa is veelal ruimer gebruikt dan strikt om het bosgierstgrastype te situeren. Ook eiken-haagbeukenbossen gedomineerd door beuk of beukenbossen op geschikte standplaatsen in het verspreidingsgebied van wilde hyacint, maar waar de soort afwezig is, worden met de eenheid fa weergegeven.

Verspreiding

Het zwaartepunt van de verspreiding van deze karteringseenheid ligt duidelijk in het Zoniënwoud en de ruime Brusselse omgeving. Daarnaast komt dit type ook relatief talrijk voor in de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en de Voerstreek. Dit bostype kan ook elders zeer plaatselijk worden aangetroffen zoals in de Zandleemstreek tussen Brugge en Gent en in de Antwerpse Kempen. In de Vlaamse Ardennen betreft het bijna steeds beukenbossen waar de kruidlaag gedomineerd wordt door bosanemoon én waar wilde hyacint afwezig is.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank