Voeg toe aan je favorieten

Populierenbestand

BWK codes: lhi, lhb, lsi, lsb, lsh

Waardering: L is minimaal ‘biologisch waardevol’. Indien onder populier een grasland, moeras of bepaald bostype aanwezig is, leidt dit tot een waardering die bepaald wordt door het aanwezige type in de ondergroei. Uitzondering hierop zijn de notaties lh/vn° en lh/qs°, die als ‘complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen’ geëvalueerd worden. Bij deze karteringen is het verschil met lhb en lsb vaak zeer gering tot onbestaande. Verder kan de waardering nooit minder zijn dan ‘biologisch waardevol’, ook als de ondergroei bv. bestaat uit een akker (l./b.) of soortenarm permanent grasland (l./hp) blijft de waardering ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: Onder de eenheden lhi, lhb, lsi, lsb en lsh worden allerlei populierenbestanden begrepen. Dit kan zowel om recente, nieuwe aanplanten als om populierenbestanden in bestaand bos gaan.

Variatie: De toevoeging ° is enkel gebruikt om jonge bestanden weer te geven, meestal onder de vorm van l.°/grasland. Een kartering als lhi, lhb, lsh, lsi of lsb impliceert immers dat er een ruderale of weinig kenmerkende ondergroei aanwezig is. De toevoeging van een * wijst in vele gevallen op het voorkomen van maretak. Zwak ontwikkelde halfnatuurlijke graslandvegetaties of zwak ontwikkelde bosvegetaties in ondergroei krijgen een ° bij de betreffende karteringseenheid, bijvoorbeeld lh/hf° voor een populierenaanplant met een matig ontwikkelde moerasspi-rearuigte in de ondergroei.

Verspreiding

Populierenbestanden komen verspreid over heel Vlaanderen en het Brussels Gewest voor. Ze komen meer voor in beek- en riviervalleien, vooral in de Leemstreek en in het oosten van de Zandleemstreek, met name de Denderstreek, Klein Brabant en de Scheldevallei. Het aandeel populierenbestand op droge bodems (lh.) maakt slechts een klein aandeel uit van het totaal. Ze komen overal voor, maar zijn toch talrijker aanwezig in het oosten van de Zandleemstreek, onder meer in het Waasland. Op duinen komt bijna uitsluitend het droge type (ls.) voor.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank