Voeg toe aan je favorieten

Slik

BWK codes: ds

Waardering: Biologisch zeer waardevol

Beschrijving: De karteringseenheid ds staat voor dagelijks droogvallende, geheel of grotendeels vegetatieloze zones in getijdenrivieren en slikken-schorrengebieden (overstroomd met zout, brak of zoet water).
In essentie zijn het zandige tot slibrijke afzettingen op min of meer beschutte plaatsen aan de kust en in estuaria.

Variatie: Slikken zijn steeds gekarteerd als ds. Wanneer het slik verspreid of in vlekkenpatroon begroeid is met zeekraal, klein schorrenkruid of Engels slijkgras (wanneer het volgens bovenstaande definitie dus geen slik meer is) is ds meestal in complex met de eenheid da (schorre) gebruikt.
Het complex ah+ds, of ds+ah, staat voor slibrijke vegetatieloze oevers langs geulen in het Zwin. In de winter zijn ze overstroomd met zilt water, maar in het zomerseizoen vallen ze droog. Dergelijke situaties komen nauwelijks voor langs binnendijkse kreken.

Verspreiding

Slikken komen enkel voor in het Schelde-estuarium (Zeeschelde, Rupel en Durme), de IJzermonding, het Zwin en de Baai van Heist.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank