Voeg toe aan je favorieten

Loofhoutaanplant (exclusief populier)

BWK codes: n

Waardering: Biologisch waardevol, met uitzondering van n° dat ‘biologisch minder waardevol’ is.
Indien onder de aanplant een grasland, moeras of een specifiek bostype aanwezig is, leidt dit tot een waardering die bepaald wordt door het aanwezige type onder de aanplant. Als de ondergroei evenwel bijvoorbeeld bestaat uit een soortenarm permanent grasland (n/hp) blijft de waardering ‘biologisch waardevol’.
De uitzondering op deze regel zijn de notaties n/qs° en n/vn°, die als waardering ‘complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen’ krijgen.

Beschrijving: De eenheid n is gebruikt voor aanplantingen van allerlei soorten loofhout, evenwel andere soorten dan populier en waarbij de kruidlaag niet kenmerkend is voor één van de andere bostypes. Meestal betreft het relatief jonge bestanden.

Variatie: Plaatselijk is de eenheid n ook gebruikt voor heraanplant na kapping van bos. Soms kon het oorspronkelijke bostype nog herkend worden en in dat geval wordt dit weergegeven als een /-verhouding, waarbij het oorspronkelijke type onder de / staat.
De eenheid n* staat voor aanplant met bijzondere soorten in de ondergroei en is slechts heel uitzonderlijk gebruikt.
Zowel de aanduiding n° als n is gebruikt voor aanplanten van exoten en voor beplantingen op locaties zoals (snel)wegbermen, grote tuinen, parkeerterreinen, golfterreinen. Een jonge aanplant wordt meestal getypeerd als n.
Het gebruik van enkel en alleen het boomsymbool, dus zonder n, als karteringseenheid is zoveel mogelijk vermeden. De symbolen voor gemengd loofhout (gml) en gemengd naaldhout (gmn) daarentegen worden wel meer gebruikt. Het kan dan zowel gaan om jonge aanplanten als om heraanplant of spontane opslag in bos.

Verspreiding

Aanplanten komen overal in Vlaanderen en het Brussels Gewest voor.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank