Voeg toe aan je favorieten

Recreatiegebied

BWK codes: uv, uc

Waardering: Biologisch minder waardevol

Beschrijving: Er bestaan twee eenheden om recreatieve infrastructuur aan te duiden nl. uc en uv. De eenheid uc is gebruikt om campings en caravanterreinen aan te duiden. De eenheid uv ‘recreatiezone’ heeft een ruimere betekenis. Deze eenheid kan zowel betrekking hebben op bebouwing voor verblijfs- of dagrecreatie zoals chalets, sporthallen, … (al dan niet met tuinen en beplanting), als op terreinen met recreatie-infrastructuur zonder dat het hier expliciet gebouwen betreft. Voorbeelden hiervan zijn de infrastructuur rond visvijvers, speeltuinen of sportterreinen.

Variatie: uv° is gebruikt om aan te duiden dat de recreatieve bebouwing of infrastructuur slechts een klein oppervlakteaandeel binnen een complex inneemt én dat de omliggende vegetaties er weinig of niet door beïnvloed worden. In landbouwgebied kan dit kleine gebouwtjes of andere infrastructuur (o.a. voor paardensport) betreffen. Dergelijke constructies zijn echter vaak niet gekarteerd.
Bij aanvang van BWK versie 2 zijn recreatieve gebieden vaak in kaart gebracht als uv, zonder meer, hoewel er toch vaak natuurlijke vegetatie aanwezig is. Later is getracht de aanwezige natuurwaarden te duiden door in kaart brengen van o.a. bomenrijen (kb), aanplanten (p. of n.), plassen (a.)... in het complex.
Sporthallen en dergelijke, gelegen in urbaan gebied, zijn zelden apart geduid.

Verspreiding

Recreatieve gebieden komen bijna overal voor. Enkel in de zuidwestelijke Polders zijn ze zo goed als afwezig. Recreatiezones (uv) hebben een hogere presentie in de Kempen en het oosten van de Leemstreek. In de Duinstreek en de overgang naar de Polderstreek is er een opvallende aanwezigheid van campings en caravanterreinen (uc).

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.