Voeg toe aan je favorieten

Industrie

BWK codes: ui

Waardering: Biologisch minder waardevol

Beschrijving: De eenheid ui omvat zones met (overwegend) industriële bebouwing en fabrieken. Ook verharde industrieterreinen, (grootschalige) waterzuiveringsinstallaties, e.d. zijn op deze wijze in kaart gebracht. Indien grote winkelcentra niet aansluiten aan woonkernen maar gelegen zijn op specifiek daarvoor ingerichte terreinen kunnen deze ook als ui gekarteerd zijn.

Variatie: ui° is uitzonderlijk gebruikt om aan te duiden dat de bebouwing of infrastructuur slechts een klein oppervlakteaandeel binnen een complex inneemt.
Kleinere bedrijven omgeven door andere bebouwing zijn zelden afzonderlijk aangeduid.

Verspreiding

Industriegebieden liggen verspreid over alle regio’s, waarbij de hoogste concentraties zich situeren nabij havens en grote steden, langsheen grote waterwegen en/of belangrijke spoorwegen. Enkel in het uiterste westen, in het zuidelijk gedeelte van de Leemstreek en in Voeren ligt hun aandeel lager.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank