Voeg toe aan je favorieten

Schorre

BWK codes: da

Waardering: Schorren zijn biologisch zeer waardevol. Ook zwak ontwikkelde vegetaties da° krijgen deze waardering. Zwak ontwikkelde perceelsranden k(da°) krijgen als waardering ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: Deze karteringseenheid omvat zowel buitendijkse schorrenvegetaties als binnendijkse zilte vegetaties.
Buitendijkse schorren komen voor op standplaatsen die overstromen met zout tot brak water. Ze ontstaan door geleidelijke opslibbing van onbegroeid slik. Eens een bepaalde hoogte en stabiliteit bereikt, vestigt zich een pioniersvegetatie, wat de accumulatie van sediment versnelt.

Variatie: Bij een beperkt voorkomen van indicatieve soorten in zilte graslanden is da° gebruikt (vaak gedomineerd door begeleidende soorten als aardbeiklaver, fioringras, moeraszoutgras, heen, platte rus, rood zwenkgras, ruwe bies, waterpunge en zilt torkruid). Ook zilte schorren gedomineerd door duinriet en strandkweek behoren tot da°.
Het hoge schor is aan landzijde vaak afgezoomd door een ‘vloedmerk’ van allerlei, bij springtij aangespoeld, organisch materiaal. In het Zwin zijn deze, indien hierin een aantal specifieke soorten (zie strand, dl) voorkomen, gekarteerd als da+ku* met ‘vloedmerkvegetatie’ in het dataveld ‘info’.

Verspreiding

Buitendijkse schorrenvegetaties komen voor aan de IJzermonding (Nieuwpoort), in de Baai van Heist (Knokke-heist), het Zwin (Knokke-Heist) en langs de Zeeschelde.
Binnendijkse zilte vegetaties zijn aanwezig in de polders van de midden- en de oostkust, het Oostvlaamse krekengebied en de Scheldepolders (De Putten te Kieldrecht).

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank