Voeg toe aan je favorieten

Voormalig militair fort

BWK codes: kf

Waardering: Biologisch waardevol, met uitzondering van kf°, dat biologisch minder waardevol is

Beschrijving: De eenheid kf staat voor oude militaire forten en versterkingswerken zoals schansen en bunkers. Deze versterkte constructies hebben niet alleen een cultuurhistorische, maar vaak ook een ecologische waarde.
Ondanks het feit dat de meeste forten gedeeltelijk een recreatieve functie vervullen, herbergen ze veelal een variatie aan levensgemeenschappen: soortenrijke graslanden, ruigtekruidgemeenschappen, open water, struwelen, gemengd loofbos. Meestal zijn forten dan ook als een complex van kf met eenheden van dergelijke begroeiingen gekarteerd. De verschillende biotopen kunnen echter ook als aparte vlakken in kaart gebracht zijn.

Variatie: De eenheid kf* is niet gebruikt. Toch kunnen binnen het als fort gekarteerde gebied zeer goed ontwikkelde biotopen aanwezig zijn. Dit wordt dan weergegeven door de andere eenheden binnen het complex (kf+biotoop).
In tegenstelling tot de forten die stelselmatig in kaart gebracht zijn, is dit voor de bunkers niet gebeurd. De eenheid kf° staat in vele gevallen voor (geschuts)bunkers, hoewel deze ook als kf gekarteerd kunnnen zijn. In het dataveld ‘info’ van het digitaal bestand is dan vaak vermeld dat het een bunker betreft.

Verspreiding

De dubbele fortengordel rond de stad Antwerpen springt in het oog. Een klein aantal forten is hier echter als bebouwing (u.) gekarteerd, eventueel met de vermelding van de voorkomende begroeiing. Deze zijn niet opgenomen in de verspreidingskaart. De lijn van de verdedigingsbouwwerken langs de kust is ook duidelijk te onderscheiden. De oppervlakte is hier kleiner omdat het enkel bunkers betreft. Ook rond Gent komt de bunkergordel tot uiting. De bunkers van de linie Koningshooikt-Waver en in de Noorderkempen zijn niet in kaart gebracht.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.