Voeg toe aan je favorieten

Kruipend moerasscherm (Apiaceae)

Apium repens


    

Beschrijving: Kruipend moerasscherm is een 5 tot 25 cm hoge, overblijvende plant van de Schermbloemigenfamilie. Typisch is de dunne, kruipende stengel die op de knopen wortelt en bladeren draagt. De bladeren zijn enkel geveerd en ongelijk gezaagd. De bloei valt in de periode juni-oktober. De stelen van de witte bloemschermen ontspringen tegen het grondoppervlak.

Habitat: Kruipend moerasscherm is een pionierplant van open of lage vegetaties op (periodiek) natte, matig voedselrijke gronden. Die open plekken kunnen ontstaan door regelmatige overstroming van graslanden of door begrazing en vertrappeling van de vegetatie. De soort is gebonden aan natte, extensief begraasde weilanden met open plekken in de vegetatie. In Vlaanderen ligt de grootste groeiplaats in een openbaar park, waar de soort in de frequent en kort gemaaide, natte gazons voorkomt. Aan de kust komt ze voor aan de rand van (drink)poelen in duinvalleien (habitattype 2190).

Beheer: Op de resterende groeiplaatsen dient het beheer zich vooral te richten op behoud of herstel van de hydrologie en een extensieve beweiding of intensief maaibeheer. Door in de omgeving nieuwe poelen aan te leggen met zeer geleidelijk hellende oevers, kan de soort lokaal uitbreiden.

Verspreiding in Vlaanderen: In Vlaanderen is Kruipend moerasscherm een uiterst zeldzame soort. De soort is tijdens de laatste karteerperiode sterk achteruitgegaan en wordt op de Rode Lijst omschreven als ‘met uitsterven bedreigd’. Oorzaken die aan de basis kunnen liggen van de achtergang zijn drainage en overbemesting van de standplaatsen en het wegvallen van begrazing. Kruipend moerasscherm is een soort die opgenomen is in Bijlage II en IV van de Europese Habitatrichtlijn als strikt te beschermen soort waarvoor speciale beschermingsgebieden moeten afgebakend worden.
Actueel zijn nog zes groeiplaatsen gekend. Drie vindplaatsen situeren zich in de duingebieden van de Westkust (Houtsaegerduinen, Hannecartbos, Oostvoorduinen). De grootste populatie van Vlaanderen bevindt zich in het Mechelse Vrijbroekpark. Verder is er nog één vindplaats nabij Herk-de-Stad (Vroente). In 2006 werd een nieuwe kustpopulatie aangetroffen in Groenendijk (Nieuwpoort). Oude vindplaatsen zijn gekend van de Demervallei, de kustpolders en het Meetjeslandse krekengebied.

Beelden

Uitgebreide info

Beheer

+

Beschrijving

+

Status/bescherming

+

Exoot

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, Europees beschermde natuur in Vlaanderen, inbo, Anne Ronse (Flora-atlas)