Voeg toe aan je favorieten

Lijnvormige begroeiing van perceelsranden, sloten en bermen

BWK codes: k(biotoop)

Waardering: De waardering van deze lijnvormige elementen komt overeen met de waardering van de vlakdekkende biotopen. Er zijn wel enkele uitzonderingen: k(zeer waardevolle biotopen) worden als ‘biologisch waardevol’ beschouwd als deze biotopen zwak ontwikkeld zijn of in lage densiteit voorkomen. Zo zijn bijvoorbeeld k(hc°) en k(cg°) ‘biologisch waardevol’, terwijl hc° en cg° op perceelsniveau wel als ‘biologisch zeer waardevol’ gewaardeerd worden.

Beschrijving: De aanduiding k(biotoop) heeft betrekking op lijnvormige begroeiingen in de grasland-, heide-, moeras- of waterrijke sfeer (houtige lijnvormige elementen vallen onder bomenrijen, houtkanten of houtwallen kb, kh, khw). Het kan bijvoorbeeld gaan over perceelsranden met relicten van soortenrijk permanent cultuurgrasland (k(hp*)) of van dotterbloemgrasland (k(hc)). Op dezelfde wijze zijn ook moerasvegetaties zoals rietkragen als k(mr) weergegeven. De kartering k(ae) is gebruikt om voedselrijke sloten met een opvallende rijkdom aan waterplanten aan te duiden (zie eutrofe wateren, ae).

Variatie: Lijnvormige begroeiingen van perceelsranden, sloten en bermen zijn niet altijd in dezelfde mate van detail opgenomen tijdens de karteerperiode. Naarmate het proces vorderde, is er meer en meer aandacht aan besteed. Enkel de recentere kaartbladen (4-11-12, 5-13, 1-7, 2-8, 21, 24, 25, 30-38 en 34-34-42) geven een goed kwantitatief beeld van dergelijke kleine landschapselementen. De opvallend hoge aantallen op de kaartblokken 25-west en 34 worden veroorzaakt doordat daar veel aandacht besteed is aan de kartering van wegbermen.
Analyses tussen kaartbladen naar verschillen in dichtheden van deze lijnvormige kleine landschapselementen moeten dan ook met de nodige omzichtigheid gebeuren. Binnen een kaartblok kan dit wel, omdat dan de wijze van karteren en de karteerinspanning minder varieerde.

Verspreiding

Lijnvormige begroeiingen van perceelsranden, sloten en bermen komen overal voor, maar zijn niet altijd even gedetailleerd in kaart gebracht. Het kaartbeeld is sterk beïnvloed door de beschikbare personeelsinzet tijdens de veldcampagne (zie onder variatie). Niettegenstaande dit probleem vallen toch enkele zaken op. De opvallend hoge dichtheid in de kustpolders hangt samen met de hoge dichtheid aan rietkragen (k(mr)). Ook de riviervalleien vertonen soms hoge densiteiten.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.