Voeg toe aan je favorieten

Dijk, verlaten spoorweg

BWK codes: kd, ks

Waardering: Biologisch waardevol, met uitzondering van kd° dat ‘biologisch minder waardevol’ is. De waardering wordt echter bepaald i.f.v. de biotopen die er voorkomen. Zo is een dijk met mesofiel hooiland (kd+hu) ‘biologisch zeer waardevol’. De complexen kd+weg en ks+weg krijgen, zonder bijkomende karteringseenheden, ‘biologisch minder waardevol’ als waardering.

Beschrijving: Dijken (kd) en verlaten spoorwegen (ks) vormen relatief lange lijnvormige elementen. Ze zijn heel herkenbaar en structuurbepalend in het landschap. Deze aangelegde infrastructuren herbergen vaak botanisch interessante vegetaties. Daarom is ernaar gestreefd steeds de begroeiing te specificeren.

Variatie: Kd°: lage, weinig opvallende, afgegraven, recent met puin aangelegde dijken zijn als kd° aangeduid. De ontwikkelingsgraad van de vegetaties op de dijk of verlaten spoorweg wordt weergegeven met bijkomende karteringseenheden.

Kanaaldijken of dijken van smallere waterlopen zijn niet altijd consequent met de karteringseenheid kd aangeduid. De grazige bermen of bomenrijen op dergelijke dijken zijn vaak wel als lineaire polygonen weergegeven, echter zonder vermelding van kd. Dijkjes of brede oeverwallen langs smallere waterlopen zijn in vele gevallen over het hoofd gezien en gaan op in de aangrenzende biotopen.
Opgehoogde stroken grond die rond gegraven vijvers aangelegd werden, zijn meestal niet als kd benoemd. Zo zijn naast elkaar liggende vijvers, die van elkaar gescheiden zijn door wallen waarop populieren staan, zonder meer als aer+kbp in kaart gebracht. Soms zijn opvallende dijken rondom een vijver wel weergegeven door toevoeging van kd aan het complex of vormt deze dijk een apart lijnvormig vlak, bv. kd+biotoop.

Verspreiding

Het beeld van de verspreidingskaart wordt vooral bepaald door de dijken. Verlaten spoorwegen komen veel minder voor. Vooral de dijken langs de grote rivieren en kanalen vallen op, net als enkele verlaten spoorwegverbindingen zoals de as Landen-Sint-Truiden-Tongeren.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.