Voeg toe aan je favorieten

Muurvegetatie

BWK codes: km

Waardering: Biologisch zeer waardevol. Zwak ontwikkelde muurvegetaties (km°) zijn biologisch waardevol.

Beschrijving: Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.

Variatie: Km°: zwak ontwikkelde muurvegetaties. Het gaat dan om eerder soortenarme vegetaties waar soorten als muurvaren, muurleeuwenbek, kandelaartje of gele helmbloem slechts op een kleine oppervlakte voorkomen.
Km: komen deze soorten voor met een hoge bedekking of op een grote oppervlakte dan is km gebruikt. Buiten deze meer algemene soorten worden op enkele plaatsen ook andere typische en meer zeldzame muurplanten aangetroffen zoals steenbreekvaren, tongvaren, muurbloem en muurhavikskruid. Het voorkomen van één of meerdere van bovenvermelde zeldzamere soorten is op zich al voldoende om de biotoop als km te typeren.
Km*: de notatie km* is gebruikt om zeer soortenrijke muurvegetaties of populaties van (zeer) zeldzame muurplanten zoals schubvaren, zwartsteel, … aan te duiden.

Verspreiding

Muurvegetaties zijn niet systematisch gekarteerd. Het betreft veelal toevallige waarnemingen binnen het urbaan gebied. Bijgevolg geeft de BWK geen volledig beeld van de verspreiding van deze vegetaties, laat staan over de biologische kwaliteit ervan.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.