Europees beschermde natuur: de habitattypes

Om Europees belangrijke natuur te beschermen is op Europees vlak de natuur ingedeeld in Europees te beschermen habitattypes. Deze indeling is zeer belangrijk voor het natuurbeleid en -beheer in Vlaanderen. In natuurbeheerplannen worden deze habitattypes vertaalt naar natuurstreefbeelden. De indeling van Vlaamse natuur in natuurstreefbeelden bevat naast de Europees beschermde habitattypes ook nog andere natuur.

Volgens de Habitatrichtlijn moet elke lidstaat maatregelen nemen zodanig dat de habitattypes van bijlage 1 in “gunstig staat “blijven of komen. Voor deze habitattypes heeft Vlaanderen gebieden afgebakend en doelen opgesteld. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat deze habitattypes in goede staat blijven of komen.
De habitats die in Vlaanderen voorkomen staan in bijlage 1 van het 'natuurdecreet'.


Klik hieronder op een groep om de verschillende habitattypes die in Vlaanderen voorkomen te ontdekken.

Selectie habitattypische flora ten behoeve van de Artikel 17 rapportage omtrent de staat van instandhouding van Natura 2000 habitattypen

In dit rapport vind je de lijsten van de kenmerkende plantensoorten per habitattype. Download publicatie