Technische Vademeca Harmonisch Park- en Groenbeheer

Het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt een reeks technische vademecums ter ondersteuning van groenbeheerders. Deze vademecums kaderen allen in de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer, kortweg HPG. De HPG-visie gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen en moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van het ANB, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders.

Technisch vademecum: Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB in samenwerking met Inverde een reeks vademecums. Dit eerste vademecum handelt over beheerplanning. Download publicatie

Technisch vademecum: Grasland

Het technisch vademecum grasland is een handleiding voor het opstellen van een beheerplan voor een park of openbaar groen dat aan de principes van harmonisch park- en groenbeheer beantwoordt. Het vademecum is een omvangrijk werk dat uit vijf delen bestaat. Je kan er ook een determinatiekaart grassen, met de 25 meest voorkomende echte grassen in Vlaanderen. Download publicatie

Technisch vademecum: Heesters

Heesters laten zich niet in een vakje stoppen. En dat is maar goed ook, want heesters zijn uitermate geschikt om te combineren met bomen en kruidachtigen. Bovendien stimuleert net die combinatie de biodiversiteit en brengen ze afwisseling en kleur in het openbaar groen. Een mooi vooruitzicht voor wie aan de slag gaat in onze stedelijke en randstedelijke regio. Maar vanzelfsprekend is dat helemaal niet. Dit technische vademecum wil heesters op de voorgrond plaatsen en ze opnieuw ‘hot’ maken voor openbare groentoepassingen. Download publicatie

Technisch vademecum: Bomen

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB in samenwerking met Inverde een reeks vademecums. Dit technisch vademecum behandelt de specifieke aspecten met betrekking tot beheer van bomen. Download publicatie

Technisch vademecum: Beheer van Invasieve Uitheemse Planten

Met dit technisch vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de problematiek van invasieve uitheemse planten in Vlaanderen onder de aandacht brengen en een correct beheer aanmoedigen. Op die manier kan de overlast door invasieve exoten aangepakt worden om zo, samen met doelgroepen en sectoren, te komen tot meer inheemse natuur.
Het document bevat naast een algemene duiding van de problematiek een zeer uitgebreide aantal soortenfiches, met een gedetailleerde uitleg van de ecologie van de plant. Daarnaast kan je er ook een volledige overzicht terugvinden van de bestrijdingsmethoden en waar op te letten. Download publicatie

Technisch vademecum: Recreatieve infrastructuur

Dit vademecum brengt een overzicht van alle mogelijke infrastructuurelementen in bossen, natuurgebieden en parken. Voor elk infrastructuurelement worden ontwerp- en beheerrichtlijnen geformuleerd, die verduidelijkt worden aan de hand van technische tekeningen. Ook biedt het vademecum inspiratie voor de inrichting van recreatieve zones. Download publicatie

Technisch vademecum: Paden en verhardingen

Dit vademecum richt zich tot de ontwerpers en beheerders van parken, bossen, natuurgebieden en openbaar groen, die geconfronteerd worden met paden en verhardingen. Het Technisch Vademecum Paden en verhardingen vormt een leidraad bij de keuze van verhardingsmaterialen en bevat richtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en het beheer. Alle stellingen en richtlijnen worden uitgebreid onderbouwd,zodat een beheerder niet alleen weet “hoe” een bepaalde ingreep moet gebeuren, maar ook “waarom”. Download publicatie

Ben je nog op zoek naar een ander technisch vademecum?

Niet alle technische vademeca zal je op deze pagina vinden, je kan de ontbrekende vademeca terugvinden op de webshop van inverde .

Technisch vademecum: Water

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB in samenwerking met Inverde een reeks technische vademecums. Dit technisch vademecum behandelt het beheer van water in parken.

Technisch vademecum: Kruidachtigen

Beplantingen met kruidachtigen realiseren roept vaak zeer concrete vragen op die niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn. Ontwerp, aanleg en beheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een complex proces.

Dit Technisch Vademecum Kruidachtigen past binnen de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer en behandelt voornamelijk cultuurlijke en half-cultuurlijke beplantingen. Natuurlijke en half-natuurlijke vegetaties vallen buiten het bestek. De focus ligt op de realisatie van beplantingen met veel natuur- en belevingswaarde en met ruimte voor natuurlijke processen.

Met dit vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) het gebruik van kruidachtigen in Vlaanderen sterker op de kaart zetten, niet langer als experiment, maar als volwaardig onderdeel van het groen. Dit vademecum brengt heel veel gekende, maar verspreide kennis uit binnen- en buitenland samen, waarbij we ervan kunnen uitgaan dat de buitenlandse bevindingen overdraagbaar zijn naar Vlaanderen.