Voeg toe aan je favorieten

Rietland en andere Phragmition-vegetaties

BWK codes: mr

Waardering: Rietland is biologisch zeer waardevol.
Zwak ontwikkelde vegetaties mr°, mru, mru°, k(mru) en k(mru°) krijgen als waardering ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: De eenheid mr slaat in de eerste plaats op homogene rietlanden in of nabij waterlichamen. We treffen ze aan in relatief ondiepe delen van vijvers, plassen en grachten. Daarnaast omvat mr ook soortenrijkere moerasvegetaties met dominantie van indicatieve soorten uit de rietklasse. Deze vegetaties zijn overwegend aan te treffen op (zeer) natte standplaatsen in beekvalleien.

Variatie: De eenheid mr* is slechts beperkt gebruikt, voornamelijk in de Kempen en de Polders. Dikwijls is zwanenbloem hiervoor als indicatieve soort gebruikt. mr* is evenwel niet stelselmatig gebruikt, zodat gelijkaardige situaties elders onder mr kunnen vallen.
In vele gevallen komt rietland als mr of mr° voor in een complex met andere kateringseenheden. De aanduiding ° kan dan ofwel betekenen dat riet verspreid aanwezig is, ofwel dat het om een riet- of liesgrasvegetatie gaat.
Verruigde rietlanden waar distels, kleefkruid, grote brandnetel en/of haagwinde een hoge bedekking halen, zijn als mru (rietruigte) gekarteerd. Vochtige graslanden met plaatselijk rietgras en/of liesgras zijn vaak aangeduid met een graslandtype in combinatie met mr°.
k(mr°) kan zowel op een lintvormige riet- als liesgrasvegetatie betrekking hebben als op ijle rietkragen, of op een beperkt aandeel van rietkragen in een complex.
In de Polders vormen rietkragen in sloten een groot aandeel van de als rietvegetatie gekarteerde elementen. Indien deze lijnvormige rietelementen in complex voorkomen, is dit overwegend weergegeven als hpr+k(mr).

Verspreiding

Rietlanden komen in alle regio’s voor. De grootste concentraties situeren zich in de riviervalleien (bv. de Scheldevallei), de Polders en het centrum en oosten van de Kempen.

Overeenkomst met indeling Europese natuur


Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank