Voeg toe aan je favorieten

Weilandcomplex met veel sloten en of microreliëf

BWK codes: hpr

Waardering: Biologisch waardevol. Ook soortenrijke vegetaties hpr* worden zo gewaardeerd. De zwak ontwikkelde vorm (hpr°) krijgt als waardering ‘biologisch minder waardevol’.

Beschrijving: De eenheid hpr heeft net als het soortenarm permanent cultuurgrasland (hp) betrekking op vrij soortenarme vegetaties. De soortenrijke hpr*-graslanden worden, wat soortensamenstelling betreft, besproken onder het soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp*).

Variatie: De combinatie hpr+hpr* is vaak gebruikt omdat depressies, bulten en taluds gevrijwaard zijn van intensieve bodembewerkingen zodat daar lokaal soortenrijkere graslandvegetaties bewaard zijn gebleven. Ook complexen met halfnatuurlijke vegetatietypes komen frequent voor: combinaties met dotterbloemgrasland (hc) en moerasspirearuigte (hf) in de valleien en in bronzones op de hellingen, combinaties met mesofiel hooiland (hu) en struisgrasvegetatie (ha) op hellingen en taluds.
In de Polders is hpr° gebruikt voor graslanden met een minder uitgesproken microreliëf. Ze zijn al dan niet omringd door sloten. Wanneer dergelijke graslanden omwille van de vegetatie waardevol zijn, bv. bij dominantie van kamgras en veldgerst, zijn ze als hp*, hpr* of het complex hp*+hpr* of hp+hpr* in kaart gebracht. De combinatie hp(*)+hpr(*) betekent dat slechts een gedeelte van het perceel de structurele kenmerken van hpr bezit.
De weinig gebruikte combinatie hx/hpr heeft betrekking op genivelleerde en heringezaaide graslanden omgeven door sloten. Zeer grote graslandpercelen zonder microreliëf, maar wel van elkaar gescheiden door sloten, zijn gekarteerd als hp eventueel met toevoeging van de slootvegetatie, bijvoorbeeld k(mr) wanneer er rietkragen aanwezig zijn.
Gezien de beperkte tijdsruimte in de periode 1997-1998 is er in de Polders en de IJzervallei weinig aandacht besteed aan het specificeren van de slootvegetaties. Er kunnen zwak tot goed ontwikkelde vegetaties in de sloten aanwezig zijn of ze kunnen vegetatieloos zijn, wat zelden af te leiden valt uit de kaarten.
In de riviervalleien is zowel hpr als hp+k(mr°) gebruikt voor het beschrijven van gelijkaardige situaties, nl. voor graslanden met grachten, sloten en/of greppels.

Verspreiding

Graslanden gekarteerd als hpr of hpr° (excl. hpr°+fauna) bestrijken grote oppervlaktes in de Polders, vooral in de kustpolders en de aangrenzende IJzervallei. Verder zijn clusters van weilandcomplexen met veel sloten en/of microreliëf te vinden in de valleien van de Schelde, de Durme en, in mindere mate, in andere riviervalleien. Er is ook een opvallend hoge densiteit in het West-Vlaamse Heuvelland, de Vlaamse Ardennen en de Voerstreek. Het betreft hier graslanden gelegen op hellingen, met een uitgesproken microreliëf. In de Kempen is dit type grasland veelal gebonden aan kleinere valleien of betreft het oorspronkelijk nattere gebieden die omgezet zijn naar cultuurgrasland.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank